Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest indywidualnie z każdym klientem, a jego wysokość zależy przede wszystkim od nakładu pracy oraz stopnia skomplikowania sprawy.

Celem określenia przybliżonych kosztów związanych z prowadzeniem konkretnej sprawy, jak również oceny ryzyka, przed przyjęciem sprawy do prowadzenia dokonujemy jej wstępnej analizy.

Proponujemy Państwu następujący sposób dokonywania rozliczeń za usługi świadczone przez Naszą Kancelarię:

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Wynagrodzenie to jest uzależnione od nakładu pracy poświęconego konkretnej sprawie, wynika ono z iloczynu godzin poświęconych na realizację zlecenia i ustalonej wcześniej z Klientem stawki godzinowej.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Ta forma rozliczeń jest stosowana najczęściej. Wysokość wynagrodzenia określona jest stałą stawką wynikającą z umowy na wykonanie konkretnej usługi (np. za prowadzenie sprawy sądowej w danej instancji). Zawierana umowa określa z góry zakres czynności objętych wynagrodzeniem ryczałtowym. Wysokość wynagrodzenia jest niezależna od czasu trwania zlecenia. Stosowane zarówno w przypadku Klientów indywidualnych, jak również podmiotów gospodarczych, którzy potrzebują bieżącego kontaktu z prawnikiem.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE Z LIMITEM GODZIN

Wysokość wynagrodzenia określona jest w formie ryczałtu, który obejmuje uzgodniony z Klientem limit godzin, po przekroczeniu którego wynagrodzenie naliczane jest za każdą dodatkową godzinę pracy wg uzgodnionej z klientem stawki.

WYNAGRODZENIE PREMIOWE ZA SUKCES

W zależności od uzgodnień z Klientem wynagrodzenie może składać się poza wynagrodzeniem podstawowym także z wynagrodzenia dodatkowego tzw. premii za osiągnięcie konkretnego celu, obejmującego np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty. Wysokość tych składników wynagrodzenia jest każdorazowo ustalana w zawieranej umowie.

PORADA PRAWNA

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Najniższy koszt porady prawnej może wynieść 100 PLN + 23%VAT. W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy przed sądem koszt porad prawnych wliczony jest w cenę wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.