Usługi

obszary naszej działalności

Jednym z podstawowych obszarów naszej działalności jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej.

W zakresie świadczonej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców sporządzamy w szczególności projekty umów handlowych, wydajemy opinie prawne, doradzamy w sprawach wymagających naszej wiedzy i doświadczenia, prowadzimy i reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach i rokowaniach, sporządzamy dokumenty regulujące funkcjonowanie wewnętrzne przedsiębiorcy, a także zastępujemy przedsiębiorców jako pełnomocnicy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych.

Nie mniej ważnym obszarem naszej działalności jest świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego. W tym zakresie pomoc prawną świadczymy poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi w ramach indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy. W ramach świadczonej pomocy prawnej proponujemy :

 • pomoc przy nawiązywaniu, zmianie i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, przejęć zakładu pracy przez innego pracodawcę,
 • pomoc przy zawieraniu umów towarzyszących stosunkowi pracy – umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy, umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej,
 • sporządzanie projektów regulaminów oraz projektów uchwał w sprawach dotyczących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • bieżące doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych we wszystkich aspektach prawa pracy, w szczególności związanych z wynagrodzeniem za pracę oraz jego ochroną, czasem pracy, urlopami, wypadkami przy pracy, szczególną ochroną pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy, zwolnieniami grupowymi, odpowiedzialnością porządkową i materialną pracowników, układami zbiorowymi, związkami zawodowymi,
 • reprezentowanie Klientów przed Sądami Pracy wszystkich instancji w sprawach pracowniczych, w szczególności w sprawach odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, odwołania od udzielenia kary porządkowej, odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych,
 • w zakresie zbiorowych stosunków pracy doradzamy w sprawach układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

Ponadto wspieramy naszych klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz innych procesach inicjowanych przez reprezentację pracowniczą, w tym doradzamy w zakresie relacji ze związkami zawodowymi i prowadzenia sporów zbiorowych.

W zakresie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym reprezentujemy klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sporządzamy odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego (emerytury, renty, zasiłki) i reprezentujemy naszych klientów przed Sądami w tych sporach.

Prawo handlowe

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spółek na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów, obejmującą w szczególności :

 • doradztwo prawne przy tworzeniu spółek handlowych oraz spółek cywilnych,
 • pomoc przy przekształceniu, łączeniu, podziale oraz likwidacji spółek, w tym przygotowywanie całości dokumentów dla tych celów,
 • pomoc przy uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji na podjęcie działalności gospodarczej,
 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji,
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek kapitałowych oraz prowadzenie obsługi prawnej Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • opracowywanie dokumentów związanych z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowanie projektów umów spółki (statutów), regulaminów i porozumień wspólników,
 • sporządzanie opinii prawnych w pełnym zakresie czynności związanych z funkcjonowaniem spółek.

Inwestycje i nieruchomości

Oferujemy doradztwo prawne w związku z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości. W ramach tych prac przeprowadzamy analizy prawne nieruchomości w celu ustalenia ich stanu prawnego. Ponadto nasze doświadczenie obejmuje także :

 • ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości dla potrzeb transakcji,
 • ustalanie przesłanek i działań w celu wykreślenia hipotek, obciążeń i praw osób trzecich z ksiąg wieczystych, np. przedwojennych hipotek,
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach nieruchomości, w szczególności postępowań o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności na nieruchomości, uzgodnienie treści ksiąg wieczystych,
 • opracowanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, najmu, dzierżawy, umów dotyczących spłaty wierzycieli hipotecznych,
 • przygotowanie także we współpracy z notariuszem projektów umów przedwstępnych oraz ostatecznych dotyczących nabycia nieruchomości

Zamówienia publiczne

Prowadzimy obsługę w zakresie prawa zamówień publicznych oraz procedur przetargowych. W ramach obsługi :

 • dokonujemy oceny merytorycznej i formalnoprawnej dokumentów przetargowych oraz postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowujemy oraz opiniujemy projekty protestów, odwołań i skarg,
 • obsługujemy wykonawców w trakcie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, a także w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • reprezentujemy strony postępowania w postępowaniach protestacyjnych przed Zamawiającym oraz odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami,
 • sporządzamy opinie i informacje prawne w sprawach z zakresu szeroko pojętych zamówień publicznych.

Dodatkowo świadczymy obsługę innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, związków zawodowych oraz podmiotów starających się o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego.

Nasza Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną spółek.

Postępowanie administracyjne

Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko pojętej administracji ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w występowaniu w charakterze pełnomocników procesowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli. Sporządzamy wnioski, ponaglenia, odwołania oraz skargi.

Prawo lokalowe i spółdzielcze

Doradzamy w zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych spółdzielczych i stanowiących odrębną własność lokalową oraz reprezentujemy strony w sporach pomiędzy członkiem a spółdzielnią.

Oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie prawa własności lokali i ochrony praw lokatorów, a ponadto kompleksową obsługę w zakresie tworzenia Wspólnot Mieszkaniowych i doradztwa prawnego na rzecz funkcjonujących już Wspólnot Mieszkaniowych. Dodatkowo reprezentujemy Wspólnoty Mieszkaniowe przed sądami powszechnymi.

Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego doradzamy i przygotowujemy projekty umów majątkowych małżeńskich. Nadto zapewniamy doradztwo, zastępstwo procesowe i sporządzanie pism procesowych m.in. w postępowaniach :

 • o rozwód i unieważnienie małżeństwa;
 • o separację;
 • o przysposobienie;
 • związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków;
 • o alimenty;
 • o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka;
 • o ubezwłasnowolnienie.

Prawo podatkowe

Oferujemy doradztwo w zakresie prawa podatkowego, w szczególności:

 • sporządzamy opinie prawne dotyczące przepisów ordynacji podatkowej, przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, od towarów i usług, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz innych ustaw podatkowych;
 • wskazujemy przedsiębiorcom najbardziej korzystne dla nich pod względem podatkowym formy organizacyjno-prawne działalności;
 • doradzamy w zakresie czynności prawnych podejmowanych przez klientów z punktu widzenia obowiązującego prawa podatkowego;
 • analizujemy sporne kwestie podatkowe, formułujemy wnioski do organów podatkowych o wydanie wiążących interpretacji podatkowych;
 • reprezentujemy Klientów przed organami podatkowymi oraz Sądami w sporach i postępowaniach podatkowych.

Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego świadczymy kompleksową pomoc prawną w szczególności gdy chodzi o zagadnienia obejmujące m.in.:

 • sprawy gospodarcze tj. z udziałem podmiotów gospodarczych,
 • sprawy rodzinne (rozwody i podziały majątku dorobkowego,)
 • sprawy spadkowe (nabycie spadku, dział spadku, zachowek),
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności, posiadania, rozgraniczenia, ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie i inne),
 • sprawy dot. ustanowienia służebności drogi koniecznej, przesyłu,
 • sprawy z zakresu umów sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło, itp.
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń majątkowych.

W zakresie opisanym powyżej reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów cywilnoprawnych, w tym m.in. najmu, sprzedaży, przewozu, leasingu, o dzieło, zlecenie, o roboty budowlane i innych.

Windykacja

W ramach windykacji należności na etapie przedprocesowym sporządzamy wezwania do zapłaty, negocjujemy i przygotowujemy ugody oraz porozumienia z dłużnikami dotyczące terminów i warunków spłaty zadłużenia. W sytuacji, gdy dłużnik nie reguluje dobrowolnie należności, reprezentujemy naszych Klientów na etapie sądowym przygotowując pozwy oraz pisma procesowe w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego, a po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego zastępujemy wierzyciela przed organami egzekucyjnymi.

Krp Maria Cap i Szczepan Iwan © 2014 wszystkie prawa zastrzeżone