Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi w ramach indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy. W ramach świadczonej pomocy prawnej proponujemy:

  • pomoc przy nawiązywaniu, zmianie i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, przejęć zakładu pracy przez innego pracodawcę,
  • pomoc przy zawieraniu umów towarzyszących stosunkowi pracy – umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy, umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej,
  • sporządzanie projektów regulaminów oraz projektów uchwał w sprawach dotyczących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • bieżące doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych we wszystkich aspektach prawa pracy, w szczególności związanych z wynagrodzeniem za pracę oraz jego ochroną, czasem pracy, urlopami, wypadkami przy pracy, szczególną ochroną pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy, zwolnieniami grupowymi, odpowiedzialnością porządkową i materialną pracowników, układami zbiorowymi, związkami zawodowymi,
  • reprezentowanie Klientów przed Sądami Pracy wszystkich instancji w sprawach pracowniczych, w szczególności w sprawach odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, odwołania od udzielenia kary porządkowej, odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych,
  • w zakresie zbiorowych stosunków pracy doradzamy w sprawach układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

Ponadto wspieramy naszych klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz innych procesach inicjowanych przez reprezentację pracowniczą, w tym doradzamy w zakresie relacji ze związkami zawodowymi i prowadzenia sporów zbiorowych.

W zakresie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym reprezentujemy klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sporządzamy odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego (emerytury, renty, zasiłki) i reprezentujemy naszych klientów przed Sądami w tych sporach.