W zakresie prawa cywilnego świadczymy kompleksową pomoc prawną w szczególności gdy chodzi o zagadnienia obejmujące m.in.:

  • sprawy gospodarcze tj. z udziałem podmiotów gospodarczych,
  • sprawy rodzinne (rozwody i podziały majątku dorobkowego,)
  • sprawy spadkowe (nabycie spadku, dział spadku, zachowek),
  • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności, posiadania, rozgraniczenia, ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie i inne),
  • sprawy dot. ustanowienia służebności drogi koniecznej, przesyłu,
  • sprawy z zakresu umów sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło, itp.
  • sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
  • sprawy dotyczące ubezpieczeń majątkowych.

W zakresie opisanym powyżej reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów cywilnoprawnych, w tym m.in. najmu, sprzedaży, przewozu, leasingu, o dzieło, zlecenie, o roboty budowlane i innych.