Jednym z podstawowych obszarów naszej działalności jest kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców bez względu na formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej.

W zakresie świadczonej pomocy prawnej na rzecz przedsiębiorców sporządzamy w szczególności projekty umów handlowych, wydajemy opinie prawne, doradzamy w sprawach wymagających naszej wiedzy i doświadczenia, prowadzimy i reprezentujemy przedsiębiorców w negocjacjach i rokowaniach, sporządzamy dokumenty regulujące funkcjonowanie wewnętrzne przedsiębiorcy, a także zastępujemy przedsiębiorców jako pełnomocnicy w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych.

Nie mniej ważnym obszarem naszej działalności jest świadczenie pomocy prawnej osobom fizycznym, nie prowadzącym działalności gospodarczej, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa administracyjnego oraz prawa podatkowego. W tym zakresie pomoc prawną świadczymy poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi.


Pomoc prawna dla „Frankowiczów”

Od 2017 Kancelaria świadczy usługi pomocy prawnej dla „frankowiczów” czyli osób, które zawarły umowę kredytu denominowanego lub indeksowanego do waluty CHF.

Podstawowym celem działań Kancelarii jest uzyskanie rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności umowy kredytowej z uwagi na zawarte w niej klauzule niedozwolone (abuzywne) bądź wyeliminowanie z umowy „franka szwajcarskiego” ze skutkiem od dnia podpisania umowy tzw. „odfrankowienie kredytu”.

W pierwszej kolejności zespół prawników naszej Kancelarii analizuje umowę kredytową wraz
z załącznikami, regulaminem oraz aneksami.
Po analizie umowy dokonujemy oceny w zakresie zasadności powództwa przeciwko bankowi i szans na „odfrankowienie kredytu” czy unieważnienie umowy kredytowej.

Przedstawimy ścieżkę działania oraz konsekwencje przyjętej strategii procesowej. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie.

Posiadamy doświadczenie w sporach z wieloma bankami, w szczególności MBank, Millenium, BPH (dawny GE Money Bank), Getin Bank i inne.


Prawo handlowe

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa spółek na rzecz krajowych i zagranicznych podmiotów, obejmującą w szczególności :

 • doradztwo prawne przy tworzeniu spółek handlowych oraz spółek cywilnych,
 • pomoc przy przekształceniu, łączeniu, podziale oraz likwidacji spółek, w tym przygotowywanie całości dokumentów dla tych celów,
 • pomoc przy uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji na podjęcie działalności gospodarczej,
 • doradztwo prawne w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowywanie umów nabycia udziałów lub akcji,
 • uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek kapitałowych oraz prowadzenie obsługi prawnej Zarządu i Rady Nadzorczej,
 • opracowywanie dokumentów związanych z rejestracją zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • przygotowanie projektów umów spółki (statutów), regulaminów i porozumień wspólników,
 • sporządzanie opinii prawnych w pełnym zakresie czynności związanych z funkcjonowaniem spółek.

Prawo nieruchomości

Doradzamy w zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych spółdzielczych i stanowiących odrębną własność lokalową oraz reprezentujemy strony w sporach pomiędzy członkiem a spółdzielnią.

Oferujemy pełną obsługę prawną w zakresie prawa własności lokali i ochrony praw lokatorów, a ponadto kompleksową obsługę w zakresie tworzenia Wspólnot Mieszkaniowych i doradztwa prawnego na rzecz funkcjonujących już Wspólnot Mieszkaniowych. Dodatkowo reprezentujemy Wspólnoty Mieszkaniowe przed sądami powszechnymi.


Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed sądami powszechnymi w ramach indywidualnych i zbiorowych sporów ze stosunku pracy. W ramach świadczonej pomocy prawnej proponujemy:

 • pomoc przy nawiązywaniu, zmianie i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym przygotowywanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, przejęć zakładu pracy przez innego pracodawcę,
 • pomoc przy zawieraniu umów towarzyszących stosunkowi pracy – umów o zakazie konkurencji w trakcie trwania i po ustaniu stosunku pracy, umów o wspólnej odpowiedzialności materialnej,
 • sporządzanie projektów regulaminów oraz projektów uchwał w sprawach dotyczących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w szczególności regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • bieżące doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych we wszystkich aspektach prawa pracy, w szczególności związanych z wynagrodzeniem za pracę oraz jego ochroną, czasem pracy, urlopami, wypadkami przy pracy, szczególną ochroną pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy, zwolnieniami grupowymi, odpowiedzialnością porządkową i materialną pracowników, układami zbiorowymi, związkami zawodowymi,
 • reprezentowanie Klientów przed Sądami Pracy wszystkich instancji w sprawach pracowniczych, w szczególności w sprawach odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, odwołania od udzielenia kary porządkowej, odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych,
 • w zakresie zbiorowych stosunków pracy doradzamy w sprawach układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi.

Ponadto wspieramy naszych klientów w negocjacjach ze związkami zawodowymi oraz innych procesach inicjowanych przez reprezentację pracowniczą, w tym doradzamy w zakresie relacji ze związkami zawodowymi i prowadzenia sporów zbiorowych.

W zakresie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym reprezentujemy klientów w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Sporządzamy odwołania od decyzji w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń z ubezpieczenia społecznego (emerytury, renty, zasiłki) i reprezentujemy naszych klientów przed Sądami w tych sporach.


Prawo rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego doradzamy i przygotowujemy projekty umów majątkowych małżeńskich. Nadto zapewniamy doradztwo, zastępstwo procesowe i sporządzanie pism procesowych m.in. w postępowaniach:

 • o rozwód i unieważnienie małżeństwa;
 • o separację;
 • o przysposobienie;
 • związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej;
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków;
 • o alimenty;
 • o zaprzeczenie ojcostwa i unieważnienie uznania dziecka;
 • o ubezwłasnowolnienie.

Postępowanie administracyjne

Prowadzimy sprawy z zakresu szeroko pojętej administracji ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w występowaniu w charakterze pełnomocników procesowych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Reprezentujemy Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli. Sporządzamy wnioski, ponaglenia, odwołania oraz skargi.


Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego świadczymy kompleksową pomoc prawną w szczególności gdy chodzi o zagadnienia obejmujące m.in.:

 • sprawy gospodarcze tj. z udziałem podmiotów gospodarczych,
 • sprawy rodzinne (rozwody i podziały majątku dorobkowego,)
 • sprawy spadkowe (nabycie spadku, dział spadku, zachowek),
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (ochrona własności, posiadania, rozgraniczenia, ustanowienie drogi koniecznej, zasiedzenie i inne),
 • sprawy dot. ustanowienia służebności drogi koniecznej, przesyłu,
 • sprawy z zakresu umów sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło, itp.
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności kontraktowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • sprawy dotyczące ubezpieczeń majątkowych.

W zakresie opisanym powyżej reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych, przygotowujemy oraz opiniujemy projekty umów cywilnoprawnych, w tym m.in. najmu, sprzedaży, przewozu, leasingu, o dzieło, zlecenie, o roboty budowlane i innych.


Windykacja

W ramach windykacji należności na etapie przedprocesowym sporządzamy wezwania do zapłaty, negocjujemy i przygotowujemy ugody oraz porozumienia z dłużnikami dotyczące terminów i warunków spłaty zadłużenia.

W sytuacji, gdy dłużnik nie reguluje dobrowolnie należności, reprezentujemy naszych Klientów na etapie sądowym przygotowując pozwy oraz pisma procesowe w celu uzyskania tytułu egzekucyjnego, a po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego zastępujemy wierzyciela przed organami egzekucyjnymi.